Menu

11 Promax

Bao test 1 tuần: 24.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 25.000.000 đ

64GB Midnight Green TBH

Bao test 1 tuần: 24.000.000 đ

Bảo hành 1 năm: 25.000.000 đ

64GB Gold TBH

Bao test 1 tuần: 24.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 25.200.000 đ

64GB Silver TBH

Bao test 1 tuần: 26.800.000 đ

Bảo hành 1 năm: 27 đ

256GB Midnight Green TBH

Bao test 1 tuần: 27.200.000 đ

Bảo hành 1 năm: 27 đ

256GB Gold TBH