Menu

Vertu,Mobiado cũ

Bảo hành 1 năm: 178.900.000 đ

Vertu Signature S Navy Alligator

Bảo hành 1 năm: 139.900.000 đ

Vertu Signature S Gold Black

Bảo hành 1 năm: 154.900.000 đ

Vertu Signature S Clous De Paris

Bảo hành 1 năm: 114.900.000 đ

Vertu Signature S Saphia Keys Black Alligator

Bảo hành 1 năm: 27.000.000 đ

Vertu Constell Quest Carbon

Bảo hành 1 năm: 24.000.000 đ

Vertu Constell Quest Ceramic

Bảo hành 1 năm: 54.900.000 đ

Mobiado Vietnam Collection Of 100